05 Tháng Tư 2018(Xem: 23)
DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG GIỜ MÃO NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU.
18 Tháng Tư 2018(Xem: 44)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 143-145.
28 Tháng Tư 2018(Xem: 29)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 146-148C.
28 Tháng Tư 2018(Xem: 49)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 149-152.
23 Tháng Năm 2018(Xem: 200)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 153-155.
28 Tháng Năm 2018(Xem: 29)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 157-159C.
19 Tháng Sáu 2018(Xem: 42)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 160-165.
27 Tháng Sáu 2018(Xem: 18)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 166-171.
27 Tháng Sáu 2018(Xem: 58)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 172-176.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 39)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 178-192.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 84)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội. Pháp Âm 193-196.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 107)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội. Pháp Âm 198-2001.
27 Tháng Tám 2018(Xem: 153)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Pháp Âm 202-206.
01 Tháng Mười 2018(Xem: 50)
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển Huyền Không Thiên Thượng. Ơn Thiên ban cho kinh Cúng Lễ Hội Yến Diêu Trì.